DALĪBAS NOTEIKUMI
 
1. Akcijas nosaukums un tās Rīkotājs
 
Akcijas nosaukums “Sencor100", turpmāk tekstā - "Akcija".
 
Akcijas Rīkotājs: FAST ČR, a. s. (juridiskā adrese: U Sanitasu 1621. Říčany u Prahy 251 01, Čehija, nodokļu maksātāja numurs: CZ24777749, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 24777749), turpmāk tekstā - “Rīkotājs”.
 
Rīkotāja  aģents, kas piedalās Akcijas norisē: Anda L, SIA (juridiskā adrese: Dzeņu iela 7 K-1, Rīga, LV-1021, Latvija, nodokļu maksātāja numurs: LV40103116142, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103116142), turpmāk tekstā - "Rīkotāja aģents".
 
Un Vilniaus Elektroservisas, UAB, juridiskā adrese: Erfurto g. 32, LT-04100, Vilnius, nodokļu maksātāja numurs: LT227143811, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 222714380)  turpmāk tekstā - "Organizatora aģenti".
 
2. Akcijas dalībnieki
 
Akcijā var piedalīties ikviena fiziska persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta ir Somijā, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu, un kura Akcijas laikā ir iegādājusies jebkuru preci no Akcijā iekļautā preču saraksta (turpmāk tekstā - “ Klients”), kuras tiek tirgotas veikalos CENU KLUBS un www.220.lv.
 
Akcijā nedrīkst piedalīties Rīkotājs un Rīkotāja pārstāvis, kā arī jebkura cita Akcijas organizēšanā un vadīšanā iesaistītā komerciālā organizācija/aģentūra, un viņu tuvi radinieki.
 
3. Akcijas norises laiks
 
Akcija ilgst no 2023. gada 6. novembra plkst. 0:00 līdz 2024. gada 31. janvāra plkst. 23:59.
 
4. Akcijas būtība un naudas atmaksas nosacījumi
 
Klients, kurš "Sencor100" Akcijas laikā iegādājas jebkuru produktu no Akcijā iekļauto Ungārijas mazumtirdzniecības preču saraksta atbilstoši šo Noteikumu 3.sadaļā noteiktajam, un viņš/viņa nav neapmierināti ar iegādāto preci tās normālas lietošanas laikā, ir tiesības pieprasīt naudas atmaksu par iegādāto preci tās iegādes cenas apmērā šajos Noteikumos norādītajā kārtībā. Rīkotājs ne vēlāk kā 100 kalendāro dienu laikā no Naudas atmaksas pieprasījuma (turpmāk: "Atmaksas pieprasījums") saņemšanas atmaksā bruto pirkuma cenu (par pirkuma cenu tiek uzskatīta preces iegādes cena, t.i. citas izmaksas, piemēram, nosūtīšanas vai iepakojuma izmaksas netiek ieskaitītas) par iegādāto preci – turpmāk tekstā: “Pirkuma cena”. Detalizēts Akcijā iekļauto produktu saraksts pievienots šo Noteikumu beigās.
 
5. Nosacījumi dalībai Akcijā:
 
Naudas atdošanas garantija attiecas tikai uz tālāk norādītajiem Sencor produktiem, kas tika iegādāti mazumtirdzniecībā Cenuklubs un www.220.lv veikalos Akcijas norises laikā no 2023. gada 6. novembra līdz 2024. gada 31. janvārim. Detalizēts Akcijā iekļauto produktu saraksts pievienots šo Noteikumu beigās.
 
Klientam ir tiesības uz 100% naudas atmaksu, ja viņš/viņa pa pastu uz tālāk norādīto adresi 100 kalendāro dienu laikā pēc pirkuma nosūta naudas atmaksas pieprasījumu, kurā jābūt:
- pirkuma apliecinājuma oriģinālam – atzīmējot iegādātās Sencor preces nosaukumu un cenu,
- preces garantijas lapai,
- precei oriģinālajā iepakojumā,
- un aizpildītai atmaksas veidlapai, kuru varat lejupielādēt šeit: (saite uz veidlapu).
 
Atmaksas pieprasījums jānosūta uz adresi: Dzeņu iela 7 K-1, Rīga, LV-1021, Latvija. Uz iepakojuma jābūt norādītam Akcijas nosaukumam: "Sencor100".
 
Pēdējais atmaksas pieprasījumu pieņemšanas datums ir: 2024. gada 29. Marts, plkst. 23:59.
 
Ja Klients ir iegādājies vairāk nekā vienu elektronisko produktu vienlaikus, pirkuma apliecinājuma oriģināls viņam tiks atgriezts 60 dienu laikā pēc Naudas atmaksas pieprasījuma saņemšanas.
 
6. Naudas atmaksas kārtība:
 
Lai kopā ar Atmaksas pieprasījumu sniegtu informāciju, kas nepieciešama naudas atmaksai un Rīkotāja veiktajai uzskaitei, Klients izdrukā un aizpilda "SENCOR 100% naudas atmaksas garantijas veidlapu", kas atrodama sadaļā "Lejupielādējams saturs", un nosūta pa pastu uz 5. punktā norādīto adresi - Dzeņu iela 7 K-1, Rīga, LV-1021, Latvija.
 
Veidlapā jānorāda šāda informācija:
 
* Klienta uzvārds un vārds,
* Klienta precīza adrese,
* Klienta e-pasta adrese,
* Klienta tālruņa numurs,
* Klienta bankas konta numurs,
* pirkumu apliecinoša dokumenta vai rēķina numurs, kas apliecina pirkumu,
* Klienta paziņojums par neapmierinātību ar preci, izmantojot šādu teikumu: "Esmu neapmierināts ar preci, tāpēc vēlos izmantot naudas atmaksu."
* Klienta īss paziņojums par to, kāpēc viņš nav apmierināts ar preci,
* Klienta paraksts.
 
Rīkotājs/Rīkotāja aģents izskatīs naudas atmaksas pieprasījumus 10 darba dienu laikā pēc saņemšanas, lai noskaidrotu, vai tas atbilst visām 5. punktā noteiktajām prasībām. Ja atmaksas pieprasījums ir aizpildīts, Rīkotājs/Rīkotāja aģents veiks atmaksu Klientam pirkuma cenas apmērā turpmāko 15 darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 60 kalendāro dienu laikā no naudas atmaksas pieprasījuma saņemšanas.
 
Ja Rīkotājs/ Rīkotāja aģents atklāj nepilnības Klienta iesniegtajā naudas atmaksas pieprasījumā, viņš nepilnību noskaidrošanai sazināsies ar Klientu pa telefonu, e-pastu un/vai pastu.
 
Rīkotājs neatmaksā nekādus pasta izdevumus, kas Klientam radušies saistībā ar naudas atmaksas garantijas izpildi (t.i., Preces atgriešanu), tāpēc Preces atgriešanas pasta izmaksas sedz Sūtītājs.
 
Akcijas ietvaros Rīkotājs pieņem tikai pasta sūtījumus, kas sūtīti uz adresi Dzeņu iela 7 K-1, Rīga, LV-1021, Latvija. Preces iegādes vietā naudas atgriešanas garantiju nav iespējams noformēt.
Ar sūtījuma pārbaudi vien nepietiek, lai īstenotu naudas atgriešanas garantiju.
 
Rīkotājs atsakās no jebkādas atbildības par naudas neatgriešanu jebkāda iemesla dēļ, kas:
- izriet no iespējamas kļūdas vai izlaiduma Klienta sniegtajā personas informācijā; vai
- naudas atmaksas pieprasījums kā pasta sūtījums ir nozaudēts pasta sūtījuma nozaudēšanas vai nepiegādes dēļ jebkāda, uz Klientu attiecināma, iemesla dēļ.
 
Ja Klients nosūtīs Rīkotājam preci, kura nav iekļauta 100% naudas atgriešanas garantijā iesaistīto produktu sarakstā, Rīkotājs attiecīgi sazināsies ar Pircēju. Šādā gadījumā Rīkotājs nav atbildīgs par preces atgriešanu. Šādā gadījumā Rīkotājs to uzglabā ne ilgāk kā 30 dienas adresē Dzeņu iela 7 K-1, Rīga, LV-1021, Latvija, un to iespējams saņemt personīgi, obligāti uzrādot personu apliecinošus dokumentus.
 
Klientam, kurš vēlas pieprasīt naudas atmaksu, ir jāsadarbojas ar Rīkotāju, lai naudas atmaksu varētu veikt saskaņā ar šiem Noteikumiem. Ja Klients nepilda šo sadarbības pienākumu un tā dēļ neizdodas atmaksāt naudu, tad šādā gadījumā Rīkotājs nenes nekādu atbildību.
 
Atmaksa ir pieejama tikai gadījumā, ja naudas atmaksas pieprasījumā ir pilnībā izpildīti visi iepriekš minētie nosacījumi (5. un 6. punktā norādītie).
 
Ja naudas atgriešanas pieprasījums, t.i., atgrieztā prece vai pievienojamie dokumenti neatbilst Akcijas nosacījumiem, vai naudas atgriešanas prasība nav izpildāma kāda cita iemesla dēļ, Rīkotājs attiecīgi sazināsies ar Klientu. Šādā gadījumā Rīkotājs nav atbildīgs par Preces atgriešanu. Rīkotājs Preci uzglabā ne ilgāk kā 30 dienas adresē Dzeņu iela 7 K-1, Rīga, LV-1021, Latvija, un to iespējams saņemt personīgi, obligāti uzrādot personu apliecinošus dokumentus.
 
Piedaloties Akcijā, t.i., naudas atmaksas pieprasījuma veidlapā norādot savu personas informāciju (pilnu vārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru un bankas konta numuru) un atgriežot Preci saskaņā ar šiem Noteikumiem, Klients brīvprātīgi un bez nosacījumiem nepārprotami piekrīt šiem Noteikumiem, zinot tajos ietverto atbilstošo informāciju.
 
7. Rīkotāja tiesības
 
Atmaksas pieprasījumi, kas satur viltotus vai pārveidotus Sencor produktus, vai viltotu vai pārveidotu pirkuma čeku vai garantijas vēstuli, ir nederīgi un nevar piedalīties Akcijā. Jebkuru strīdu gadījumā par Sencor Produktu atbilstību dalībai šajā Akcijā, noteicošais ir Rīkotāja lēmums. Rīkotājs patur tiesības veikt attiecīgus juridiskus pasākumus, ja tiek konstatēta Akcijas vai tajā iesaistīto produktu ļaunprātīga izmantošana vai manipulācijas ar tiem, kā arī uzsākt likumodšanas prasībām atbilstošas darbības.
 
Rīkotājs ir tiesīgs izslēgt no Akcijas ikvienu personu, kuru var turēt aizdomās par krāpšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu.
 
Ja Akcijas laikā tiek konstatēta tās būtiska ļaunprātīga izmantošana, vai rodas aizdomas par krāpniecisku rīcību (tostarp norādes uz to) Akcijas laikā, Rīkotājs patur tiesības apturēt vai atcelt Akciju, vai izslēgt no dalības tajā Klientu, kurš vēlas izmantot Akciju krāpnieciskiem mērķiem.
 
Ne Rīkotājs, ne arī jebkurš no Akcijas organizēšanā iesaistītajiem uzņēmumiem nav atbildīgs un izslēdz jebkādas prasības par kompensāciju vai zaudējumiem, kas izriet no, vai ir saistīts ar Akcijas laikā pieļautajām kļūdām, nepilnībām, darbības traucējumiem; vai par izmaksām, bojājumiem, zaudējumiem. ko izraisījusi Akcijas kavēšanās; bet neietverot atbildību par zaudējumiem, kas Klientiem nodarīti ar nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ.
 
Rīkotājs ir tiesīgs informēt kredītiestādi, kas izsniedz patēriņa kredītus/aizdevumus preču iegādei, un tālākpārdevēju, ja ir aizdomas par krāpšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu saistībā ar dalību Akcijā.
 
8. Privātuma politika
 
Informācija par datu pārzini, kontaktinformācija:
 
* Nosaukums: FAST ČR, a.s.
* Adrese: U Sanitasu 1621. Říčany u Prahy 251 01, Čehija
* Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 24777749
* Nodokļu maksātāja numurs: CZ 24777749
* Tālr..: +323 204 111
* E-pasts: info@fastcr.cz
 
Klients Akcijas laikā sniedz Datu pārzinim šādu personas informāciju:
-         Klienta vārds, uzvārds,
-         adrese,
-         e-pasta adrese,
-         bankas konta numurs,
-         tālruņa numurs,
-         AP kods/pasūtījuma ID/rēķina numurs,
-         informācija par patēriņa kredīta/aizdevuma izmantošanas faktu, aizdevējas iestādes nosaukums,
-         informācija par iegādāto preci,
-         informācija par neapmierinātību par preci, tās tālāku lietošanu (pēc izvēles).
 
Datu apstrādes tiesiskais pamats: atbilstoši reklāmas akcijas "Sencor100" noteikumiem noslēgtā līguma izpilde.
Datu apstrādes mērķis: Datu apstrādes pārzinis pārvalda reklāmas akcijas "Sencor100" laikā apkopotos datus, lai nodrošinātu naudas atgriešanas garantijas izpildi.
Personas, kurām ir tiesības piekļūt datiem: Klienta sniegtie personas dati būs pieejami tikai tiem datu apstrādes pārziņa darbiniekiem un aģentiem, kuriem šie dati ir nepieciešami savu pienākumu veikšanai.
Datu apstrādes ilgums: 5 gadi pēc akcijas beigām; maksājumu izpildes dati tiks glabāti 8 gadus.
 
Datu pārzinis Akcijas laikā izmantos šādus datu apstrādātājus:
 
- Akcijas veikšana – Akcijas vietnes (www.sencor100.lv ) darbība;
FAST ČR, a.s. (juridiskā adrese: U Sanitasu 1621. Říčany u Prahy 251 01, Čehija, e-pasta adrese: info@fastcr.cz
 
Datu apstrādes pārzinis veiks un nodrošinās visus pasākumus drošai datu apstrādei, kas saistīti ar datu uzglabāšanu, apstrādi un pārsūtīšanu, kā arī citus datu drošības pasākumus. Datu pārzinis veiks visus saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu viņa apstrādāto personas datu aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi, grozīšanu, publicēšanu, dzēšanu, bojāšanu un iznīcināšanu, kā arī garantētu tam nepieciešamos tehniskos nosacījumus.
 
Datu pārzinis un datu apstrādātājs apstrādā Klienta sniegtos personas datus konfidenciāli un ievēro spēkā esošos datu aizsardzības tiesību aktus, jo īpaši 2018. gada 21. jūnija Fizisko personu datu apstrādes likumā noteiktās prasības, un ES Regulas 2016/679 (GDPR) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikumiem, ar kuru teik atcelta Regulaa 95/46/EK.
 
Datu pārzinis un datu apstrādātājs veic un nodrošina visus pasākumus, lai veicinātu drošu informācijas tehnoloģiju un cita veida datu apstrādes rīku izmantošanu, kas saistīta ar datu uzglabāšanu, apstrādi un pārsūtīšanu. Datu pārzinis un datu apstrādātājs veic visus saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu viņu apstrādāto personas datu aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi, grozīšanu, izpaušanu, dzēšanu, sabojāšanu, iznīcināšanu, kā arī garantētu tam nepieciešamos tehniskos nosacījumus.
 
Šīs informācijas mērķis ir sniegt Klientiem informāciju par faktiem un informāciju saistībā ar datu apstrādi pirms datu apstrādes uzsākšanas.
 
Jums ir iespēja jebkurā laikā saņemt informāciju par to, vai jūsu personas dati tiek apstrādāti, un, ja tā, jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un šādai informācijai:
 
a) datu apstrādes mērķis;
b) attiecīgo personas datu kategorijas;
c) tie saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kuriem personas dati ir tikuši vai tiks paziņoti, tostarp un jo īpaši - trešo valstu saņēmēji vai starptautiskās organizācijas;
d) kur attiecināms, personas datu glabāšanas plānotais periods vai, ja tas nav iespējams, kritēriji šī perioda noteikšanai;
e) jūsu tiesības pieprasīt Datu pārzinim labot, dzēst vai ierobežot jūsu personas datu apstrādi un iebilst pret šādu personas datu apstrādi;
f) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
g) ja dati netiek iegūti no datu subjekta, visa pieejamā informācija par to iegūšanas avotu;
h) automatizētas lēmumu pieņemšanas fakti, tostarp profilēšana, un, vismaz šādos gadījumos, skaidra informāciju par izmantoto loģiku un šādas datu apstrādes nozīmi un sekām datu subjektam.
 
Datu pārzinis pēc Jūsu pieprasījuma izsniegs Jums datu apstrādē esošo personas datu kopiju.
 
Klientam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt neprecīzu personas datu labošanu vai grozīšanu, ko Datu pārzinis izpilda bez nepamatotas kavēšanās.
 
Pēc Klienta pieprasījuma Datu pārzinis bez nepamatotas kavēšanās dzēš Pircēja Personas datus gadījumos, ja:
 
- personas dati vairs nav nepieciešami mērķim, kuram tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
- Klients atsauc piekrišanu datu apstrādei arī gadījumā, ja datu apstrādei nav cita tiesiska pamata;
- personas dati tiek pārvaldīti tiešā mārketinga nolūkos, un Klients iebilst pret datu apstrādi, un nav attaisnojama iemesla izmantot tiesības attiecībā uz datu apstrādes priekšrocību izmantošanu;
- personas dati tika pārvaldīti nelikumīgi; vai
- personas dati ir jādzēš, lai izpildītu Eiropas Savienības vai dalībvalstu tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu, kas attiecas uz datu apstrādes pārzini.
 
Ja datu pārzinis ir atklājis personas datus un tie ir jādzēš saskaņā ar šajā sadaļā noteikto, datu apstrādes pārzinis, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas un ieviešanas izmaksas, veic saprātīgas darbības (tostarp tehniskos pasākumus), lai informētu datu pārziņus, ka datu subjekts ir pieprasījis dzēst attiecīgās personas atbilstošās saites un datu kopijas vai dublikātus.
 
Iepriekš minētais nosacījums par personas datu dzēšanu nav piemērojams gadījumos, kad attiecīgās personas datu apstrāde ir nepieciešama, t.i., šādos gadījumos:
a) ja tiek īstenotas tiesības uz vārda un informācijas brīvību;
b) ja tiek izpildīts pienākums veikt personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, kas piemērojami datu pārzinim; vai arī sabiedrības interesēs; vai arī šāda datu apstrāde ir nepieciešama, lai veiktu uzdevumus, īstenojot datu pārzinim piešķirtās oficiālās pilnvaras;
c) sabiedrības interešu dēļ, kas saistītas ar sabiedrības veselības jomu;
d) arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātnisku un vēsturisku pētījumu vai statistikas nolūkos, kā arī gadījumos, kad dzēšanas tiesības, visticamāk, nebūs iespējams izmantot vai tās varētu nopietni apdraudēt šo datu apstrādi; vai
e) izvirzīt, īstenot vai aizstāvēt juridiskas prasības.
 
Pēc Klienta pieprasījuma Datu pārzinim jāierobežo datu apstrāde gadījumos, ja:
- Klients apstrīd personas datu pareizību, un tādā gadījumā ierobežojums attiecas uz laika periodu, kas ļauj Datu pārzinim pārbaudīt personas datu pareizību;
- datu apstrāde ir prettiesiska, un Klients iebilst pret datu dzēšanu, tā vietā pieprasot to izmantošanas ierobežošanu;
- Datu pārzinim personas dati vairs nav nepieciešami datu apstrādes nolūkiem, bet tie ir nepieciešami Klientam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.
 
Ja, pamatojoties uz iepriekš norādīto, datu apstrāde ir ierobežota, šādus personas datus, izņemot glabāšanu, drīkst pārvaldīt tikai ar datu subjekta piekrišanu vai juridisku prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvībai, vai citas fiziskas vai juridiskas personas aizsardzībai, vai Eiropas Savienības vai dalībvalsts īpašās sabiedriskās interesēs. Datu pārzinim par šādu atcelšanu, pirms datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas, jāinformē datu subjekts, pēc kura pieprasījuma datu apstrāde tiek ierobežota.
 
Papildus iepriekšminētajam Klients var pieprasīt un saņemt no Datu pārziņa informāciju par saviem personas datiem strukturētā, plaši izmantotā, mašīnlasāmā formātā, un Klients ir tiesīgs bez šķēršļiem no Datu pārziņa puses pārsūtīt šos datus citam Datu pārzinim, un, ja tas ir tehniski iespējams, Klients var pieprasīt tiešu personas datu pārsūtīšanu starp Datu pārziņiem.
 
Pieprasījumus var iesniegt, nosūtot tos uz šādām adresēm: pasta adrese - U Sanitasu 1621. Říčany u Prahy 251 01, Čehija, vai e-pasta adrese theinfo@fastcr.cze .
 
Identifikācijai vienmēr ir nepieciešama precīza personas informācija.
 
Datu pārzinis bez nepamatotas kavēšanās, bet jebkurā gadījumā, 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas informē Klientu par veiktajām darbībām, reaģējot uz Klienta pieprasījumu par viņa tiesību izmantošanu.
 
Ja Klients pieprasījumu iesniedzis elektroniski, informāciju arī iespēju robežās sniedz elektroniski, ja vien Klients nav pieprasījis citādi.
 
Par jebkuru labošanu, ierobežošanu vai dzēšanu Datu pārzinis informē Klientu, kā arī visus, kam dati iepriekš tika pārsūtīti datu apstrādes nolūkos.
 
Ja Datu pārzinis nespēj rīkoties pēc Klienta pieprasījuma, tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, informē Klientu par nespēju izpildīt Klienta pieprasījumu un iemesliem, kā arī par to, ka Pircējs var iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei un izmantot savas pārsūdzības tiesības.
 
Klienta augstāk minēto tiesību pārkāpuma gadījumā viņš var vērsties vispārējā tiesā ar atbilstošu kompetenci savā dzīvesvietā, vai Datu pārziņa mītnes valstī, atbilstošā tiesā, kura izskatīs viņa/viņas individuālo prasību bez muitas nodokļa.
 
9. Vispārēji nosacījumi
 
Rīkotājs patur tiesības vienpusēji mainīt Akcijas noteikumus un naudas atdošanas procesu, vienlaikus informējot par to Klientus mājaslapā www.sencor100.lv .
 
Dalībnieki piekrīt uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas nodarīti Rīkotājam, ja dalības Akcijā laikā tiek pārkāpti Noteikumi. Šo dalības noteikumu pārkāpuma gadījumā Rīkotājs var jebkuram Klientam atsaukt iespēju piedalīties Akcijā.
 
Informācija par Akciju tiks publicēta un aprakstīta informatīvajās lapās par izstādītajiem produktiem, veikalos izvietotajos bukletos un mājaslapā <http:// www.sencor100.lv >www.sencor100.lv
 
Iesniedzot naudas atmaksas pieprasījumu, Klienti atzīst un piekrīt visiem šajos Noteikumos ietvertajiem nosacījumiem.
 
Prāgā, 2022.gada 04. novembrī
 
FAST ČR, a.s.
 

DETALIZĒTS PRODUKTU KODU SARAKSTS, KAS PIEDALĀS AKCIJA