Paziņojums par datu aizsardzību
 
Jūs identificējoši personas dati, kā, piemēram, jūsu vārds un uzvārds, e-pasts, personas identifikācijas numurs, pasta adrese, tālruņa numurs, bankas konta numurs, identificē jūs.
FAST ČR, a.s., kā personas datu vākšanas vadītājs un personas datu apstrādes veicējs šajā reklāmas akcijā, ko veic reklāmas akcijas Rīkotājs FAST ČR, a.s., Říčany, U Sanitasu 1621, 251 01, Čehijas Republika; Čehijas Republikas reģistrācijas numurs: 24777749, Čehijas Republikas nodokļu maksātāja numurs: CZ24777749; apkopo, izmanto vai pārsūta jūsu personisko informāciju, lai īstenotu reklāmas akcijas ar jūsu nepārprotamu un brīvprātīgu piekrišanu.
Sniedzot savu nepārprotamu piekrišanu, jūs piekrītat, ka jūsu personas dati (vārds, uzvārds, bankas konta numurs, tālruņa numurs, e-pasta adrese, personas kods,konta numurs,pasūtījuma numurs), kas sniegti dalībai šajā akcijā, var tikt ievadīti akcijas vadītāja datu bāzē, un to var izmantot Rīkotājs, kā arī jebkurš FAST ČR grupas dalībnieks (Eiropas Savienības ietvaros), kā arī jebkurš uzņēmums, ko piesaistījis reklāmas akcijas Rīkotājs un/vai organizators (piemēram, preču nosūtīšanai, reklāmas materiālu izplatīšanai), var to izmantot reklāmas akcijas veikšanai ar noteikumu, ka datu pārvaldnieks pieprasa, lai šīs personas ievērotu prasības, kas ietvertas šajā Paziņojumā par datu aizsardzību, kā arī noteiktas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti, ar kuru tiek atcelta Regula 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) L119).
FAST ČR, a.s., kā personas datu vākšanas pārzinis un personas datu apstrādes izpildītājs - FAST ČR, a.s., Říčany, U Sanitasu 1621, 251 01, Čehijas Republika, Čehija Republikas reģistrācijas numurs: 24777749, Čehijas Republikas nodokļu maksātāja numurs: CZ24777749.
Tiek uzskatīts, ka esat izlasījis un sapratis akcijas noteikumus un šo Paziņojumu par datu aizsardzību, un ka esat devis savu nepārprotamu un brīvprātīgu piekrišanu (Piekrišana), ievadot savus personas datus reģistrācijas veidlapā šajā vietnē,kā arī aizpildot nepieciešamo veidlapu dalībaiakcijā un aizpildītu anketu nosūtot uz adresi Dzeņu iela 7, K-1, Rīga, LV-1021, Latvija (reklāmas akcijai "Sencor100").
Nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi info@sencor.com, Jūs jebkurā laikā varat pieprasīt personas datu vākšanas vadītājam informāciju par iegūtajiem jūsu personas datiem, un pieprasīt to dzēšanu vai mainīšanu.
Piedaloties reklāmas akcijā, Jūs piekrītat, ka tās Rīkotājs un personas datu vākšanas vadītājs var bez maksas publicēt un izmantot Jūsu vārdu un uzvārdu drukātajos, audio un video materiālos.
Piedaloties akcijā un iesniedzot reģistrācijas datus, Jūs garantējat, ka Jūsu ievadītie personas dati ir precīzi, pilnīgi un patiesi, un, ievadot un nosūtot personas datus ar mērķi piedalīties akcijā, Jūs nepārprotami piekrītat akcijas noteikumiem.
Datu apstrādes tiesiskais pamats: atbilstoši reklāmas akcijas "Sencor100" noteikumiem noslēgtā līguma izpilde.
Datu apstrādes mērķis: Datu apstrādes pārzinis pārvalda reklāmas akcijas "Sencor100" laikā apkopotos datus, lai nodrošinātu naudas atgriešanas garantijas izpildi.
Personas, kurām ir tiesības piekļūt datiem: Klienta sniegtie personas dati būs pieejami tikai tiem datu apstrādes pārziņa darbiniekiem un aģentiem, kuriem šie dati ir nepieciešami savu pienākumu veikšanai.
Datu apstrādes ilgums: pieci gadi pēc akcijas beigām; maksājumu izpildes dati tiks glabāti 8 gadus.
Datu apstrādes pārzinis veiks un nodrošinās visus pasākumus drošai datu apstrādei, kas saistīti ar datu uzglabāšanu, apstrādi un pārsūtīšanu, kā arī citus datu drošības pasākumus. Datu pārzinis veic visus saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu viņa apstrādāto personas datu aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi, grozīšanu, publicēšanu, dzēšanu, bojāšanu un iznīcināšanu, kā arī garantētu nepieciešamos tehniskos nosacījumus.
Datu apstrādes pārzinis klientam pēc viņa pieprasījuma izsniedz apstrādājamo viņa personas datu kopiju.
Klientam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt nepareizu personas datu labošanu vai izmaiņu, kas datu pārzinim ir nekavējoties jāizpilda.
Datu apstrādes pārzinis pēc klienta pieprasījuma, bez nepamatotas kavēšanās, dzēsīs Klienta personas datus, ja:
- personas dati vairs nav nepieciešami mērķim, kuram tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
- klients atsauc piekrišanu datu apstrādei arī gadījumā, ja datu apstrādei nav cita tiesiska pamata;
- personas dati tiek pārvaldīti tiešā mārketinga nolūkos, un pircējs iebilst pret datu apstrādi, un nav attaisnojama iemesla izmantot tiesības attiecībā uz datu apstrādes priekšrocību izmantošanu;
- personas dati tika pārvaldīti nelikumīgi; vai
- personas dati ir jādzēš, lai izpildītu Eiropas Savienības vai dalībvalstu tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu, kas attiecas uz datu apstrādes vadītāju.
Ja datu vadītājs ir publicējis personas datus un tie ir jādzēš saskaņā ar šajā sadaļā noteikto, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas un ieviešanas izmaksas, apstrādes vadītājs veic saprātīgas darbības (tostarp tehniskos pasākumus), lai informētu datu pārvaldības vadītāju, ka datu subjekts ir pieprasījis dzēst attiecīgās personas atbilstošās saites un datu kopijas vai dublikātus.
Iepriekš minētais nosacījums par personas datu dzēšanu netiks piemērots gadījumos, kad ir nepieciešama attiecīgās personas datu apstrāde, t.i., šādos gadījumos:
a) kad tiek īstenotas tiesības uz vārda un informācijas brīvību;
b) ja tiek izpildīts pienākums veikt personas datu apstrādi saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, kas piemērojami datu pārzinim, vai nu sabiedrības interesēs, vai arī šāda datu apstrāde ir nepieciešama, lai veiktu uzdevumus, īstenojot datu pārzinim piešķirtās oficiālās pilnvaras;
c) sabiedrības interešu dēļ, kas saistītas ar sabiedrības veselības jomu;
d) arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātnisku un vēsturisku pētījumu vai statistikas nolūkos, kā arī gadījumos, kad dzēšanas tiesības, visticamāk, nebūs iespējams izmantot vai tās varētu nopietni apdraudēt šo datu apstrādi; vai
e) izvirzīt, īstenot vai aizstāvēt juridiskas prasības.
Ja, pamatojoties uz iepriekš norādīto, datu apstrāde ir ierobežota, šādus personas datus, izņemot glabāšanu, drīkst pārvaldīt tikai ar datu subjekta piekrišanu vai juridisku prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvībai, vai citas fiziskas vai juridiskas personas, vai dalībvalsts aizsardzībai. Datu pārzinis pirms datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas informē datu subjektu, pēc kura pieprasījuma datu apstrāde tiek ierobežota.